مدیری نرگس محمدی را هم غافلگیر کرد

پیشنهاد می شود

قدس ویدیو صرفا یک سرویس ویدیو است و در قبال محتوی ویدیوها مسئولیتی ندارد .